Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Kywi Agency: een onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in UX design, gevestigd De Ploeger 8 te Sassenheim;
- Diensten: de door Kywi Agency te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de opdracht;
- Opdracht: de ontwerpvraag die door de opdrachtgever aan Kywi Agency wordt verstrekt;
- Opdrachtgever: degene die een opdracht geeft aan Kywi Agency voor het verrichten van diensten.

Op de opdracht en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

All works @ Kywi Agency 2023. Please do not reproduce without the expressed written consent of Kywi Agency.

All works @ Kywi Agency 2023. Please do not reproduce without the expressed written consent of Kywi Agency.

  1. Veiligheid

Kywi Agency zal er alles aan doen om de veiligheid van de verstrekte informatie en bestanden te waarborgen. Toch kan Kywi Agency niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik of verlies van deze informatie of bestanden.

  1. Aansprakelijkheid

Kywi Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen of andere gevolgschade. De aansprakelijkheid van Kywi Agency is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de opdracht is verzekerd of, indien deze verzekering ontbreekt, tot het bedrag van de factuur.

  1. Uitsluiting

Kywi Agency behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of te annuleren als de opdracht in strijd is met de wet of de openbare orde.

  1. Annuleringsvoorwaarden

De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde annuleren. In geval van annulering zal Kywi Agency de opdrachtgever in rekening brengen voor de reeds gemaakte kosten en de gederfde winst, tenzij deze annulering binnen een periode van tot 7 dagen wordt doorgegeven.

  1. Opdracht

- De opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden van Kywi Agency bij het plaatsen van een opdracht.
- Kywi Agency verplicht zich ertoe om de opdracht professioneel en efficiënt uit te voeren, met inachtneming van de wensen en eisen van de opdrachtgever.
- De opdrachtgever verplicht zich ertoe om Kywi Agency alle noodzakelijke informatie en bestanden te verstrekken, waaronder een duidelijke omschrijving van de opdracht, de doelgroep en de gewenste huisstijl.
- Kywi Agency behoudt zich het recht voor om de opdracht te factureren volgens de gemaakte afspraken en deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

  1. Oplevering

- De opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van de gemaakte huisstijl voor marketing- en promotiedoeleinden van Kywi Agency.
- De opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen na oplevering van de huisstijl opmerkingen en wijzigingen aan te brengen. Hierna wordt de huisstijl als definitief beschouwd en kan deze niet meer worden gewijzigd.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de huisstijl en de naleving van de merkregistraties en wettelijke vereisten.